Andrzej Pawlikowski

Andrzej Pawlikowski

Urodzony 15 października 1969 roku w Zakopanem, Polska. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

Ekspert związany z bezpieczeństwem i ochroną z wieloletnim stażem pracy w jednostkach specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesowi Rady Ministrów. Dwukrotny były Szef Biura Ochrony Rządu odpowiedzialny za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.

Pomysłodawca i twórca nowej służby ochronnej w Polsce realizującej swe ustawowe zadania od 1 lutego 2018 roku – Służba Ochrony Państwa

W latach 1995 – 2009 oraz 2015 – 2017 funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

W latach 2009 – 2010 funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego

W latach 1997 – 2001 szef ochrony bezpośredniej Ministra Spraw Zagranicznych RP i równocześnie w 1999 Przewodniczącego OBWE.

W latach 2002 – 2005 przedstawiciel RP na posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Współpracy Policyjnej przy Radzie Unii Europejskiej oraz Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu przy OBWE. Do zadań tych Grup należało między innymi rozpatrywanie i opiniowanie projektów rezolucji Rady w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa osobom ochranianym poruszającym się w granicach UE.

W latach 2004 – 2005 pełnił funkcję szefa Wydziału Organizacji i Współpracy Międzynarodowej BOR. Jako szef Wydziału koordynował zadania dotyczące współpracy międzynarodowej, nadzorował wykonywanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień i umów międzynarodowych dotyczących ochrony VIP tym samym przygotowywanie zabezpieczeń i opracowywanie dokumentacji działań ochronnych BOR podczas wyjazdów zagranicznych osób ochranianych.

Uczestniczył w pracach szeregu zespołów międzyresortowych dot. problematyki bezpieczeństwa państwa m.in. w latach 2006 – 2007 oraz 2015 – 2017 był stałym członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Terroryzmu oraz w latach 2002 – 2007 oraz 2015 – 2017 Polsko – Amerykańskiej Grupy ds. Zwalczania Terroryzmu zajmującej się budową systemu przeciwdziałania atakom terrorystycznym, współpracą polskich służb ze stroną amerykańską i tworzeniem rozwiązań prawnych w tej dziedzinie.

Uczestnik szeregu szkoleń i kursów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (zagrożeniami, profilaktyką, najnowszymi i najefektywniejszymi praktykami).

Uczestnik i współorganizator konferencji i seminariów organizowanych poza granicami Polski gdzie poza opracowywaniem i dyskusją nad aktami prawnymi odbywały się także szkolenia praktyczne prowadzone między innymi przez służby zagraniczne. Tematy konferencji: zagrożenia zamachami terrorystycznymi, działania prewencyjne, zagrożenia bombowe, analiza

profili zamachowców samobójców, analiza psychologiczna zamachowców, prowadzenie akcji ratowniczych po przeprowadzonych zamachach terrorystycznych, obowiązujące procedury prawne w innych państwach dot. bezpieczeństwa.

Od 27 listopada 2006 do 26 listopada 2007 oraz od 5 grudnia 2015 do 29 stycznia 2017 szef Biura Ochrony Rządu.

Od 10 stycznia 2009 do 10 października 2010 szef pionu szkolenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Od 2013 do 2015 współtwórca oraz wiceprezes zarządu BINASE, polskiej prywatnej firmy łączącej funkcję elitarnego think tanku z usługami doradztwa strategicznego w zakresie wywiadu konkurencyjnego i bezpieczeństwa biznesu.

W 2015 doradca Prezydenta RP ds. bezpieczeństwa.

Od lutego 2018 do chwili obecnej profesor wizytujący oraz starszy wykładowca na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.