STATUT
FUNDACJI INSTYTUT LIBERTATIS

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Libertatis ustanowiona przez: Stanisława Wojterę zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzony przed notariuszem Maciejem Biwejnisem w jego Kancelarii przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie za numerem Rep. A nr 1346/2017 z dnia 24 lutego 2017 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Realizacja zadań statutowych fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji.

§ 6.

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek i innych podmiotów na zasadach określonych w niniejszym statucie.

§ 7.

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Instytut Libertatis. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUDACJI

§ 8.

Celem Fundacji jest:

1) działanie na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

2) działanie na rzecz rozwoju myśli politycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, idei wolnościowych i konserwatywnych,

3) zachowanie dziedzictwa narodowego oraz zwiększanie świadomości historycznej, kulturowej oraz prawnej obywateli,

4) edukacja i wsparcie obecnych i przyszłych kadr administracji rządowej, administracji samorządowej, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych a także polskich obywateli w zakresie problematyki związanej z ekonomią, kulturą, nauką i polityką,

5) upowszechnienie i promocja postaw wolnościowych i konserwatywnych w Rzeczypospolitej Polskiej,

6) upowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z obronnością Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1. przygotowywanie raportów i analiz,

2. działalność naukową,

3. działalność wydawniczą,

4. organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji, kongresów,

5. działalność edukacyjną,

6. bieżącą ocenę aktualnych wydarzeń geopolitycznych oraz strategicznych,

7. wspieranie innych organizacji prowadzących działalność w zakresie celów Fundacji i zawiązywanie współpracy w powyższym zakresie,

8. redagowanie i prowadzenie własnej strony internetowej oraz portalu internetowego,

9. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej,

10. współpracę ze szkołami wyższymi,

11. działalność doradczą dla organów administracji państwowej i samorządowej oraz sektora gospodarczego,

12. występowanie przed właściwymi instytucjami w sprawach objętych celami statutowymi.

§ 10.

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w następującym zakresie:

a. przygotowywanie raportów i analiz,

b. działalność naukową,

c. działalność wydawniczą,

d. organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji, kongresów,

e. działalność edukacyjną,

f. bieżącą ocenę aktualnych wydarzeń geopolitycznych oraz strategicznych,

g. wspieranie innych organizacji prowadzących działalność w zakresie celów Fundacji i zawiązywanie współpracy w powyższym zakresie,

h. redagowanie i prowadzenie własnej strony internetowej oraz portalu internetowego,
i. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej,

j. współpracę ze szkołami wyższymi,

k. działalność doradczą dla organów administracji państwowej i samorządowej oraz sektora gospodarczego.

3. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w następującym zakresie:

a. drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,

b. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

c. działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,

d. bieżącą ocenę aktualnych wydarzeń geopolitycznych oraz strategicznych,

e. wspieranie innych organizacji prowadzących działalność w zakresie celów Fundacji i zawiązywanie współpracy w powyższym zakresie.

§ 11.

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

a. PKD 18.2 – reprodukcja zapisanych nośników informacji

b. PKD 47.1 – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

c. PKD 47.6 – sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kultura i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

d. PKD 47.9 – sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

e. PKD 58.1 – wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

f. PKD 63.1 – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

g. PKD 63.9 – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

h. PKD 70.2 – doradztwo związane z zarządzaniem

i. PKD 71.1 – działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

j. PKD 71.2 – badania i analizy techniczne

k. PKD 72.1 – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

l. PKD 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

m. PKD 73.1 – reklama

n. PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

o. PKD 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

p. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

r. PKD 85.5 – pozaszkolne formy edukacji

s. PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację

§ 12.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

§ 13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. subwencji osób trzecich,

c. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,

d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

e. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 15.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ III
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 17

Organami Fundacji jest Fundator i Zarząd.

FUNDATOR

§ 18

1. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji.

2. Fundator dokonuje zmian w Statucie Fundacji.

3. Fundator podejmuje decyzję w zakresie połączenia oraz likwidacji Fundacji.

ZARZĄD

§ 19.

1. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatora. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 12 osób i jest powoływany na okres 4 lat licząc od dnia powołania. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoją funkcję przez więcej niż jedną kadencję.

2. Do Zarządu może być powołany Fundator a także inne osoby.

3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia członków Fundacji określa Fundator..

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwila odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji lub z chwilą wygaśnięcia kadencji członka Zarządu Fundacji.

§ 20.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest Prezesem Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Fundator wskazuje Prezesa Zarządu spośród Członków Zarządu. Prezes kieruje pracami Zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu.

3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21.

W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes z grona Zarządu Fundacji może wyznaczyć wiceprezesów.

§ 22.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji:

a. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów

b. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy i przedstawia je Fundatorowi.

c. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia je Fundatorowi,

d. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

e. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

g. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

h. decyduje o przystąpieniu Fundacji do spółek i fundacji,

§ 23.

Prezes Zarządu reprezentuje fundację samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy członek Zarządu może reprezentować Fundację tylko łącznie z Prezesem Zarządu.

§ 24.

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą być zaproszone osoby spoza Fundacji, w tym również przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Udział osób wymienionych w ust. 2 w posiedzeniach Zarządu ma charakter doradczy.

§ 25.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.

ROZDZIAŁ IV
ZMIANY STATUTU

§ 26.

Zmian w Statucie Fundacji lub zmian celów fundacji dokonuje Fundator.

ROZDZIAŁ V
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 27.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały.

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatora.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

2. Jako ministra właściwego ze względu na cele Fundacji Fundator wskazuje ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Fundator niniejszym powołuje pierwszy Zarząd Fundacji w składzie: Jacek Szafader, Marcin Kamiński, Jakub Rutkowski, Stanisław Wojtera – Prezes Zarządu.