Leszek Skiba

Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Specjalista w zakresie makroekonomii. Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (2002 r.). Następnie do 2009 r. był
pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University.
Od 2009 r. do listopada 2015 r. zatrudniony w Narodowym Banku Polskim, początkowo w
Biurze Integracji ze Strefą Euro, a od 2011 r. w Instytucie Ekonomicznym. Zajmował się tam
analizą koniunktury gospodarczej w strefie euro, funkcjonowania Unii Gospodarczo-
Walutowej oraz przygotowywaniem prognoz makroekonomicznych dla strefy euro,
stanowiących wkład do modelu NECMOD. Współautor m.in. ostatniego raportu NBP o
strefie euro „Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro".
Od 2009 r. współpracuje z Instytutem Sobieskiego jako ekspert, następnie członek zarządu, a
od 2013 r. przewodniczący Rady Instytutu. Jest autorem i współautorem raportów z zakresu
ekonomii politycznej dotyczących centrum decyzyjnego rządu we współczesnych krajach
europejskich i reform strukturalnych wspierających tempo wzrostu polskiej gospodarki.