Written by AG

Tarczowa pomoc ignoruje firmy stosujące outsourcing

Istnieje potrzeba przebudowania kryteriów dostępności pomocy publicznej tak aby mogły się o nią starać również podmioty, które bezpośrednio nie zatrudniają pracowników, a działalność opierają na outsourcingu. Z pewnością bowiem podmioty takie nie są zbędne dla gospodarki – nieraz pośrednio kreując wiele dodatkowych miejsc pracy, a w każdym przypadku zwiększając ogólne obroty gospodarcze i wpływając pozytywnie na wzrost PKB.

Pandemia Covid-19 jest zdarzeniem bezprecedensowym w historii III RP. Zdarzeniem, które zmusiło organy władzy publicznej do podjęcia określonych wyborów, w kontekście kolizji podstawowych praw i wolności człowieka. Z jednej strony musiano wziąć pod uwagę obowiązki państwa w zakresie ochrony życia i zdrowia publicznego, zaś z drugiej wolności i prawa ekonomiczne polityczne oraz osobiste.

Już na wiosnę określonego wyboru w tym zakresie dokonał parlament uchwalając spec-ustawę w zakresie zwalczania negatywnych skutków epidemii (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem (…) z dnia 2 marca 2020 Dz.U. z 2020 r. poz. 1842). Parlament zgodził się aby Minister Zdrowia oraz Rada Ministrów wprowadzali ograniczenia i zakazy, jakie uznają za zasadne celem powstrzymania epidemii. Uznano więc, że wartość życia i zdrowia publicznego są istotnie ważniejsze od innych praw osobistych, ekonomicznych czy politycznych obywateli.

Oczywiście wybór ten niesie za sobą określone konsekwencje, choć zapewne wybór innych wartości również bez konsekwencji by nie pozostał. Skutkiem tego wyboru władzy (a nie tylko samej pandemii Covid-19) jest pogłębiająca się recesja ekonomiczna. Organy władzy wykonawczej wprowadziły bowiem szereg zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w określonych sektorach. Zakazy te siłą rzeczy pozbawiają obywateli możliwości czerpania zysków z poczynionych przedsięwzięć gospodarczych.

Realne wsparcie

Aby zrekompensować negatywne skutki ekonomiczne swoich decyzji, rząd uruchomił więc szereg mechanizmów pomocowych. Wedle twierdzeń rządu, mechanizmy te mają za cel „ratowanie firm i ochronę Polaków przed bezrobociem” (za stroną premier.gov.pl). Pośród dostępnych możliwości są przede wszystkim środki kwalifikowane jako pomoc publiczna państwa, której ramy zostały uzgodnione z Komisją Europejską.

Pomoc ta dla sektora MŚP ograniczona jest do kwoty 800000 EUR na jeden podmiot i składa się z następujących narzędzi: tarcza finansowa PFR (warunkiem skorzystania jest zatrudnianie co najmniej 1 pracownika wg. stanu na grudzień 2019 r.), dofinansowanie przyznawane przez starostę do kosztów wynagrodzeń pracowników z art. 15zzb-15zzc specustawy, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (tarcza 4.0).

Ponadto dostępne są również dopłaty do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nieobjęte ww. limitem i nie traktowane jako pomoc publiczna w rozumieniu Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wreszcie przewidziano odroczenie (a zapowiedziano wręcz zwolnienie) w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

Bez wątpienia te działania pomocowe faktycznie stanowią realne wsparcie i w wielu przypadkach chronią Polaków przed bezrobociem. Pytanie jednak czy również drugi z celów, jakim jest „ratowanie firm” również jest realizowany? Odpowiedź na to pytanie nie jest już tak jednoznaczna.

Stosujesz outsourcing nie dostaniesz pomocy

Istotnym problemem w tym zakresie jest brak mechanizmów pomocowych dla podmiotów, które nie zatrudniają żadnych pracowników. Wbrew pozorom nie jest to problem marginalny gdyż dotyczy również i większych  przedsięwzięć gospodarczych, w ramach których wybrano model outsourcingu pracy.

Dla zobrazowania ww. problematyki warto powołać problematykę centrów handlowych. W wielu przypadkach właścicielem centrum handlowego jest spółka kapitałowa. Bardzo często pełna obsługa takiego przedsięwzięcia jest zlecana podmiotom zewnętrznym. Poczynając od obsługi księgowej i prawnej, poprzez obsługę procesów wynajmu, usługi bieżącego administrowania, sprzątania i ochrony – wszystkimi procesami zajmują się wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Jest to rozwiązanie bardzo efektywne, pozwalające na odciążenie zarządu od konieczności administrowaniem kadrami a jednocześnie umożliwiające realizacje poszczególnych zadań przez profesjonalne podmioty rynku nieruchomościowego. Celem obsługi takiego obiektu podmioty zewnętrzne zatrudniają dziesiątki dodatkowych pracowników. Wliczając w to obsługę poszczególnych sklepów, centrum handlowe stanowi miejsce pracy setek ludzi. Zamknięcie takiej firmy pociągnie za sobą w większości konieczność „zwolnienia” ludzi (i nie tylko Polaków) znajdujących tam zatrudnienie.

Niemniej jednak taki podmiot, który pośrednio kreuje miejsca pracy dla setek ludzi, ale bezpośrednio nie zatrudnia nawet jednej osoby – nie może liczyć obecnie na żadną, realną formę wsparcia.

Można inaczej

Wydaje się więc, że istnieje pilna potrzeba przebudowania kryteriów dostępności pomocy publicznej tak aby mogły się o nią starać również podmioty, które bezpośrednio nie zatrudniają pracowników. Z pewnością bowiem podmioty takie nie są zbędne dla gospodarki – nieraz pośrednio kreując wiele dodatkowych miejsc pracy, a w każdym przypadku zwiększając ogólne obroty gospodarcze i wpływając pozytywnie na wzrost PKB.

Być może nieco zaostrzone kryteria przyznania pomocy, chociażby w zakresie wymaganego spadku obrotów, pozwoliłyby na wygospodarowania środków dla podmiotów nie zatrudniających pracowników. Obecnie takim poziomem granicznym dofinansowania, stosowanym przy kilku ww. rodzajach pomocy, jest spadek obrotów co najmniej o 25% przynajmniej w jednym miesiącu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

O ile taki krótki okres referencyjny znajdował zapewne uzasadnienie w kwietniu i maju kiedy nie sposób było oczekiwać odniesienia się przez przedsiębiorców do szerszych danych – o tyle obecnie modyfikacja wydaje się uzasadniona (przynajmniej w zakresie kolejnych mechanizmów pomocowych).

dr Lech Gniady, członek zarządu Sekcji Duńskiej Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

 

 

Zdjęcie: pexels

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *